8
7
6
2
7
5
4
6
3
8
9
4
2
10
1
3
5
9
1
10
Algemene
Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Accountantskantoor AaaBee Accountants B.V.
versie oktober 2020

Artikel 1 – AaaBee Accountants B.V. en definities

1.1       Opdrachtnemer: AaaBee Accountants B.V. (“AaaBee Accountants”), gevestigd te Groningen.

 1. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van AaaBee Accountants, doch mede ten behoeve van alle andere personen die voor AaaBee Accountants werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor AaaBee Accountants werkzaam waren, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door AaaBee Accountants zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor wie handelen of nalaten AaaBee Accountants wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn.
 2. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan AaaBee Accountants, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.
 3. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij AaaBee Accountants zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan AaaBee Accountants de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden
 5. Werkzaamheden: alle door AaaBee Accountants ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen, daaronder, mede maar niet uitsluitend begrepen:

–  Het inrichten en of voeren onderzoeken en beoordelen van een financiële administratie;
–  Het opstellen van jaarstukken, prognoses en andere verantwoordingen;
–  Het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administratie;
–  Het geven van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering, bedrijfseconomische – en         administratie in de ruimste zin van het woord;
–  Het adviseren ten aanzien van vraagstukken en fiscaalrechtelijke aard;
–  Het verzorgen van fiscale aangiften;
–  Salarisverwerking

 1. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan AaaBee Accountants ter beschikking gestelde informatie of gegevens, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door AaaBee Accountants vervaardigde of verzamelde gegevens, en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die totstandkomen tussen opdrachtgever en AaaBee Accountants (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht (“overeenkomst van opdracht”), alsmede op alle aanbiedingen, offertes en rechtsbetrekkingen hoe ook genaamd waarbij AaaBee Accountants zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor AaaBee Accountants voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 3. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege AaaBee Accountants zijn betrokken.
 4. Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.
 5. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 6. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen in de algemene voorwaarden, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk van de algemene voorwaarden wordt afgeweken.
 7. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en AaaBee Accountants.
 8. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor van AaaBee Accountants, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers.

Alle overeenkomsten en/of werkzaamheden worden door AaaBee Accountants uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:409 BW.

Artikel 3 –Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat de overeengekomen voorwaarden worden vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging, welke voorafgaand aan de werkzaamheden door beide partijen wordt ondertekend, respectievelijk zodra AaaBee Accountants de verstrekte opdracht schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd blijkend uit daartoe gewisselde bescheiden, correspondentie of e-mails, een en ander uitsluitend ter beoordeling van AaaBee Accountants.
 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst van opdracht op andere wijze tot stand is gekomen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke AaaBee Accountants nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. AaaBee Accountants bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
 2. AaaBee Accountants heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst van opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 3. Ingeval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal de opdrachtgever AaaBee Accountants schriftelijk op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de overeenkomst van opdracht relevant is.
 4. De opdrachtgever is gehouden AaaBee Accountants onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht van belang kunnen zijn.
 5. De opdrachtgever is verplicht AaaBee Accountants tijdig, juist en volledig te informeren omtrent (wijzigingen in) de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) opdrachtgever (behoort), alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin des woords, opdat AaaBee Accountants in staat is aan onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en buitenlandse regelgevers te kunnen voldoen.
 6. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan AaaBee Accountants ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst van opdracht niet anders voortvloeit.
 7. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst van opdracht voortvloeiende schade geleden door AaaBee Accountants, de door haar gemaakte extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever vrijwaart AaaBee Accountants voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 9. Opdrachtgever is gehouden AaaBee Accountants terstond te informeren zodra het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, de opdrachtgever zelf een verzoek tot toepassing Wet op Schuldsanering Natuurlijke Personen indient dan wel surseance van betaling aanvraagt, ofwel anderszins redelijkerwijze te verwachten dat de (toekomstige) betalingsverplichtingen aan AaaBee Accountants niet, althans niet tijdig en volledig nagekomen zullen kunnen worden.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst en (beroeps)regelgeving

5.1       AaaBee Accountants bepaalt de wijze waarop de overeenkomst van opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerkers en neemt ter zake uitsluitend een inspanningsverbintenis op zich en neemt de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving in acht.

5.2       AaaBee Accountants is bevoegd opdrachten, althans werkzaamheden, transacties en overeenkomsten aan derden over te dragen of te doen plaatsvinden, of daarbij gebruik te maken (van zaken of hulpmiddelen) van derden. AaaBee Accountants draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de door haar ingeschakelde derde hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van AaaBee Accountants. Indien deze derde de aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever van AaaBee Accountants willen beperken, is AaaBee Accountants bevoegd een dergelijk beding te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

5.3       Opdrachtgever verklaart hierbij de voor accountants(kantoren) toepasselijke wetgeving, gedrags- en beroepsregels en verordeningen (“Regelgeving”) steeds volledig te zullen respecteren en volledige medewerking te zullen verlenen aan de verplichtingen die voor AaaBee Accountants voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving. Onder deze verplichtingen worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen de verplichting van AaaBee Accountants om onder de bij wet gegeven omstandigheden (1) ongebruikelijke transacties te melden, (2) haar werkzaamheden niet eerder aan te vangen dan na afsluiting van de wettelijke identificatieprocedure en om (3) overeenkomstig de principes van de op dat moment geldende Verordening Gedragscode te handelen.

5.4       Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals opgenomen in een opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van AaaBee Accountants het vermoeden ontleend dat deze werkzaam­heden in incidentele opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van de opdrachtgever en AaaBee Accountants.

 1. De uitvoering van de overeenkomst van opdracht is niet – tenzij uitdrukke­lijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal AaaBee Accountants daarover schriftelijk rapporteren aan de opdrachtgever.
 2. De uitvoering van de overeenkomst van opdracht is niet – tenzij uitdrukke­lijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het geven van advies omtrent de financiële, boekhoudkundige verwerking van transacties, en/of financiële verslaggeving.
 3. In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door AaaBee Accountants aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
 4. De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt enkel ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Derden kunnen aan de inhoud van deze overeenkomst van opdracht, noch aan verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken.
 5. AaaBee Accountants treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen.  AaaBee Accountants zal Medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door AaaBee Accountants vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 6. Opdrachtgever is ermee bekend dat AaaBee Accountants in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (Beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat AaaBee Accountants:
 1. in wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten; 
 2. in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
 3. verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) Opdrachtgever dan wel diens cliënt.
  1. AaaBee Accountants sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door AaaBee Accountants aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.
  2. Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. Als de situatie als bedoeld in de eerste zin zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
  3. Indien AaaBee Accountants bij het intreden van een overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is AaaBee Accountants gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
  4. Als tussen Opdrachtgever en AaaBee Accountants een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en AaaBee Accountants in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
  5. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en AaaBee Accountants (schriftelijk) overeengekomen is.
  6. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 6 – Geheimhouding

 1. AaaBee Accountants is ver­plicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze ge­heimhou­ding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door de opdrachtgever als zodanig ter beschikking is gesteld en de door ver­wer­king daarvan verkregen resul­taten. Deze geheim­houding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsrege­len AaaBee Accountants een informatieplicht opleggen.
 2. AaaBee Accountants is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is AaaBee Accountants niet gerechtigd de informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatig uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 5. De opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van AaaBee Accountants, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden daarvan van in kennis te stellen, niet openbaar maken, tenzij AaaBee Accountants hiertoe voorafgaand schriftelijke toestemming hebben verleend. De opdrachtgever zal die maatregelen nemen die bewerkstelligen dat derden geen kennis van de in de vorige volzin bedoelde inhoud kunnen nemen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

 1. AaaBee Accountants behoudt zich alle rechten voor met be­trekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Niets in de overeenkomst van opdracht strekt tot overdracht van zodanige rechten aan opdrachtgever.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemont­werpen, werkwijzen, adviezen en (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet in gewijzigde vorm en al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werk­zaamhe­den van AaaBee Accountants.
 4. Bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van AaaBee Accountants een dadelijk opvorderbare boete van € 500,00 per overtreding voor elke dag, een deel van de dag daaronder begrepen, althans voor iedere keer, dat de opdrachtgever in overtreding is. Dit laat onverlet het recht van AaaBee Accountants om daarnaast nog een volledige schadevergoeding voor de ter zake geleden schade te vorderen.

Artikel 8 – Honorarium en opschorting

8.1        AaaBee Accountants heeft vóór de aanvang van de werkzaamhe­den en tussentijds het recht de uitvoering van de werk­zaamheden op te schorten tot op het moment dat de op­drachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft be­taald aan AaaBee Accountants, dan wel daarvoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.

8.2        Opdrachtnemer is tevens bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever alle opeisbare vorderingen volledig heeft voldaan. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, met uitzondering van zaken of bescheiden van Opdrachtgever die nog geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

8.3        De door AaaBee Accountants uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Het honorarium van AaaBee Accountants is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, wordt bere­kend met inachtneming van de gebruikelijke (uur)tarieven van AaaBee Accountants en is verschuldigd naar mate door AaaBee Accountants werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zijn verricht.

8.4        Het honorarium van AaaBee Accountants, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden, dan wel op nader overeen te komen wijze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de Werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.

8.5        Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft AaaBee Accountants het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verhoging van het honorarium, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst van opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.6        Indien de opdracht door de opdrachtgever of AaaBee Accountants opgeschort of beëindigd wordt heeft AaaBee Accountants recht op volledige betaling van tot op het moment van opschor­ting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 9 – Betaling en reclames

9.1        De door AaaBee Accountants in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

9.2        Betaling van de facturen van AaaBee Accountants dient – zonder enige korting, opschorting, schuldvergelijking of verrekening – plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren van de opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan AaaBee Accountants kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet betwiste deel van de factuur

9.3        Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van wettelijke handelsrente en naast eventuele schade.

9.4        AaaBee Accountants is in ieder geval gerechtigd om de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer facturen ouder dan 60 dagen na vervaldatum niet (volledig) zijn voldaan, overeengekomen voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet (volledig) zijn voldaan, het kredietrisico op een opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van een opdrachtgever onvoldoende zeker is. Ingeval van opschorting van werkzaamheden door AaaBee Accountants wordt dat schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.

9.5        AaaBee Accountants is gerechtigd om in het geval van declaraties welke 60 dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, de aan haar in rekening gebrachte buitengerechtelijke kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. Alle (overige) buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de door AaaBee Accountants aan de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,-De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

 1. Indien en zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, haar bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op een deel van haar activa komt te liggen, een akkoord aanbiedt aan haar schuldeisers of anderszins blijk niet solvabel te zijn, is enige door opdrachtgever verschuldigde prestatie onmiddellijk opeisbaar.
 2. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn op­drachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. Artikel 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.
 3. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het declaratiebedrag dienen schriftelijk binnen zestig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen zestig dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan AaaBee Accountants kenbaar te worden gemaakt. Na zestig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie dan wel na de ontdekking van het gebrek wordt de vordering geacht onbetwist te zijn. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft AaaBee Accountants de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. AaaBee Accountants is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere indirecte of gevolgschade dan wel bij de opdrachtgever of een derde ontstane schade die het gevolg is van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie die door opdrachtgever aan AaaBee Accountants is verstrekt of anderszins het gevolg is van handelen of nalaten of niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van de opdrachtgever.
 2. AaaBee Accountants is niet aansprakelijk voor enige schade en kosten die de opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden als gevolg van toepassing van de Regelgeving door AaaBee Accountants bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht. Hieronder begrepen, doch niet uitsluitend, schade en kosten ontstaan als gevolg van (i) een (naar later blijkt ten onrechte) melding van een ongebruikelijke transactie en (ii) het uitvoeren van een identificatieprocedure. De voorgaande twee volzinnen verliezen hun werking in geval er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van AaaBee Accountants.
 3. AaaBee Accountants is niet aansprakelijk voor beschadiging of het tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, AaaBee Accountants of derden.
 4. AaaBee Accountants is niet aansprakelijk voor beschadiging of het tenietgaan van bescheiden die zij ten behoeve van opdrachtgever in haar bezit heeft, indien de beschadiging of het tenietgaan van deze bescheiden heeft plaatsgevonden nadat AaaBee Accountants opdrachtgever schriftelijk heeft verzocht deze bescheiden op te halen en opdrachtgever aan dit verzoek binnen de door de AaaBee Accountants gestelde termijn geen gehoor heeft gegeven.
 5. AaaBee Accountants is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door derden als gevolg van uitvoering van de overeenkomst van opdracht ten behoeve van opdrachtgever.
 6. AaaBee Accountants is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan AaaBee Accountants geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder wordt mede begrepen de situatie dat AaaBee Accountants niet in staat is de jaarstukken van Opdrachtgever binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever.
 7. De aansprakelijkheid van AaaBee Accountants is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van AaaBee Accountants voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door AaaBee Accountants uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van AaaBee Accountants aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 8. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in artikel 10.7 – overgaat, is de aansprakelijkheid van AaaBee Accountants beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Als de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één (1) jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 100.000 per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk af te wijken van dit maximum. 
 9. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.  
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van AaaBee Accountants of haar leidinggevend management.
 11. AaaBee Accountants is niet aansprakelijk voor vertraging, schade of verlies van zaken als gevolg van:

a) omstandigheden buiten haar controle zoals:

– gevallen van buitenkomend onheil, waaronder stormen, overstromingen, brand, ziektes en ongevallen, mist, sneeuw of vorst, stakingen, daden van publieke vijanden, stakingen, embargo’s, luchtgevaren, lokale twisten of burgerlijk oproer;
– nationale of lokale ontregelingen van het internet-, lucht- of wegverkeer;
– latente defecten of gebreken die inherent zijn aan de inhoud van de opdracht.

b) nalatigheden/vertraging door de opdrachtgever of die van derde partijen zoals:

– het niet-naleving van contractuele verplichtingen, alsook die voortvloeien uit de van toepassing zijnde verdragen, voorwaarden en condities;
– een daad of nalatigheid van een verantwoordelijke overheid, of anderszins.

c) de inhoud van de opdracht, enig door de opdrachtgever verstrekte goed, of verstrekte informatie, of enig voortbrengsel uit de uitgevoerde opdracht, dat een verboden goed of handeling is, zonder dat dit vooraf aan AaaBee Accountants kenbaar is gemaakt, ook al heeft AaaBee Accountants het per vergissing aanvaard.

 1. Claims in verband met beweerlijke aansprakelijkheid van AaaBee Accountants dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het vermeende schadeveroorzakende feit, op straffe van verval van recht.
 2. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. AaaBee Accountants heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden. AaaBee Accountants heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, haar verplichtingen nog na te komen om zodoende de schade van opdrachtgever ongedaan te maken dan wel te beperken. Indien AaaBee Accountants, tezamen met een of meerdere derde(n) een opdracht heeft ontvangen, is AaaBee Accountants alleen aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming die aan AaaBee Accountants kan worden toegerekend.
 3. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van AaaBee Accountants jegens Opdrachtgever.

Artikel 11 – Vrijwaring door opdrachtgever voor aanspraken van derden

 1. De opdrachtgever vrijwaart AaaBee Accountants alsmede alle derden als bedoeld in artikel 1.2 van deze algemene voorwaarden (Medewerkers van AaaBee Accountants en door AaaBee Accountants ingeschakelde derden daaronder begrepen) ter zake van alle aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met werkzaamheden die door AaaBee Accountants ten behoeve van de opdrachtgever zijn uitgevoerd.
 2. Opdrachtgever vrijwaart AaaBee Accountants voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan AaaBee Accountants geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart AaaBee Accountants voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 4. Indien AaaBee Accountants uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden AaaBee Accountants zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is AaaBee Accountants, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AaaBee Accountants en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 12 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever en AaaBee Accountants kunnen te allen tijde de overeenkomst van opdracht opzeggen.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Indien en voor zover AaaBee Accountants de overeenkomst door opzegging beëindigt, is zij gehouden de opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en in redelijkheid al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen.
 4. Als de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door AaaBee Accountants opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 5. Als Opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft AaaBee Accountants recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die AaaBee Accountants reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
 6. Als AaaBee Accountants overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van AaaBee Accountants bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor AaaBee Accountants zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 heeft AaaBee Accountants de bevoegdheid om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen en zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn, indien zij ingeval van geconstateerde fraude en/of overtredingen op grond van de Regelgeving gehouden is om (vroegtijdig) de opdracht te beëindigen, dan wel zij op basis van eigen oordeelsvorming van mening is dat voortzetting van de relatie met opdrachtgever als gevolg van geconstateerde fraude en/of overtredingen een bedreiging vormt voor de goede naam van AaaBee Accountants.
 8. AaaBee Accountants is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 9. Het eerste voorgaande lid is niet van toepassing op Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door AaaBee Accountants hebben ondergaan.
 10. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens AaaBee Accountants in verband met het verrichten van Werkzaamheden door AaaBee Accountants, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 13 – Elektronische communicatie en elektronisch deponeren van jaarstukken

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en AaaBee Accountants door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
 2. Opdrachtgever en AaaBee Accountants zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat AaaBee Accountants daarvan maakt in haar contacten met derden.
 3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt AaaBee Accountants geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.
 4. Zowel Opdrachtgever als AaaBee Accountants zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 5. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
 6. Het bepaalde in artikel 10 en 11 is van dienovereenkomstige toepassing.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze en overige bepalingen

14.1      Op alle overeenkomsten van opdrachten tussen de opdrachtgever en AaaBee Accountants, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2      Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter in arrondissement waar AaaBee Accountants is gevestigd. Niettemin heeft AaaBee Accountants het recht om geschillen aan de bevoegde Rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

14.3      Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of een klacht in te dienen bij AaaBee Accountants zelf, de Accountantskamer (tuchtrecht) of de Klachtencommissie (klachtrecht).

14.4      Als AaaBee Accountants op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, garandeert Opdrachtgever een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat AaaBee Accountants in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van AaaBee Accountants noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. AaaBee Accountants zal viruscontrole procedures toepassen wanneer AaaBee Accountants van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.

14.5      Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder begrepen de artikelen 7, 8, 9, 10 en 11 en 14.

14.6      Aanvullingen en wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als ze op schrift zijn gesteld. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e-mail zijn gecommuniceerd. AaaBee Accountants is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. ze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. AaaBee Accountants zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging door AaaBee Accountants is medegedeeld.

Artikel 15 – Persoonsgegevens en AVG

15.1      Partijen erkennen dat persoonsgegevens door Opdrachtnemer als een Verwerkingsverantwoordelijke of als Verwerker kunnen worden verwerkt met het oog op of in verband met: (i) de Werkzaamheden ingevolge de Overeenkomst; (ii) toepasselijke vereisten in wet- en regelgeving; (iii) verzoeken van en mededelingen aan bevoegde autoriteiten; en (iv) administratieve, financiële risicoanalyse en klantrelatie doeleinden zoals ook mede is beschreven in de Privacy voorwaarden van AaaBee Accountants (de “Doeleinden”).

15.2      Elke partij zal zich houden aan toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming bij het verwerken van Persoonsgegevens.

15.3      Partijen erkennen en stemmen ermee in dat Opdrachtnemer zal optreden als Verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van Persoonsgegevens voor de Doeleinden en in sommige gevallen bij de Werkzaamheden ook zal kunnen optreden als Verwerker van Persoonsgegevens voor zover dat uit de Overeenkomst met Opdrachtnemer voortvloeit. Opdrachtnemer heeft een Privacybeleid en Privacy voorwaarden, welke beschikbaar is op de website van AaaBee Accountants waar meer informatie te vinden is over de verwerking en bescherming van Persoonsgegevens door Opdrachtnemer wanneer zij optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke en/of als Verwerker. De Privacy voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst met Opdrachtgever.

Professioneel gekwalificeerd

Uw financiële organisatie is bij ons in gekwalificeerde handen. Het team van Aaabee Accountants en adviseurs bestaat uit 15 gedreven financiële en fiscale professionals die de ontwikkelingen in het vakgebied nauwgezet volgen. Of dat nu gaat om nieuwe besluitvorming, regelgeving, veranderende economische omstandigheden of een nieuw fiscaal stelsel.

 • We zijn aangesloten bij de NBA, de publieksrechtelijke beroepsorganisatie van en voor accountants in Nederland.
 • We zijn lid van het Register Belastingadviseurs (RB).
 • We zijn geregistreerd bij het Register Payroll Accounting (NIRPA).
 • En we zijn XBRL- gecertificeerd.