De algemene voorwaarden zijn hier als PDF-bestand te downloaden

Algemene voorwaarden AaaBee Accountants B.V. 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: AaaBee Accountants B.V. en de op basis van een overeenkomst met een van deze kantoren verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.
 3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder, mede maar niet uitsluitend begrepen:
 • Het inrichten en of voeren onderzoeken en beoordelen van een administratie;
 • Het opstellen van jaarstukken, prognoses en andere verantwoordingen;
 • Het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administratie;
 • Het geven van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering, bedrijfseconomische - en administratie in de ruimste zin van het woord;
 • Het adviseren ten aanzien van vraagstukken en fiscaalrechtelijke aard;
 • Het verzorgen van fiscale aangiften;
 • Salarisverwerking
 1. Bescheiden: alle door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, als mede alle in het kader van uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 2. Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door de Opdrachtgever binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 4. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 5. De onderliggende Overeenkomst - tezamen met deze algemene voorwaarden - geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

Artikel 3: Aanvang en duur overeenkomst

 1. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand en vangt aan op het moment dat de door de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door de Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

  Artikel 4: Gegevens Opdrachtgever
 1. De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht,  tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de Opdrachtnemer te stellen.
 2. Indien tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de Opdrachtnemer het gevolg zijn van het niet voldoen door de Opdrachtgever aan deze verplichtingen, is de Opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het gestelde in artikel 9 aan deze geretourneerd.


Artikel 5: Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerker(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Hierbij houdt hij, indien mogelijk, rekening met tijdig door de Opdrachtgever verantwoorde gegeven aanwijzingen omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden indien dit, naar oordeel van Opdrachtnemer, noodzakelijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht. Hiervoor is geen voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever benodigd.
 4. Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en beroepsregels, welke onderdeel uitmaken van de overeenkomst, en hetgeen krachtens de wet van hem wordt geëist. Een exemplaar van de voor Opdrachtnemer toepasselijke gedrags- en beroepsregels wordt op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Opdrachtgever zal de uit deze gedrags- en beroepsregels en krachtens de wet voor Opdrachtnemer, respectievelijk voor degenen die bij of voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren.
 5. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de Opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van Opdrachtgever zijn verricht.
   

Artikel 6: Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer en allen die door hem worden ingeschakeld ter uitvoering van de opdracht zijn, behoudens verplichtingen die de wet op hen legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet in het geval dat wettelijke – of beroepsregels Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatig uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

  Artikel 7: Intellectueel eigendom
 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten met betrekking tot al zijn bestaande of mogelijke intellectuele eigendomsrechten op werken welke hij gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden werken, waarvan de Opdrachtnemer bij uitvoering van zijn bedongen werkzaamheden gebruik maakt, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of te exploiteren, noch op andere wijze inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht van Opdrachtnemer. Hieronder vallen onder andere: de computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere werken. Uitgezonderd zijn wettelijke verplichtingen van de Opdrachtgever.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten, zoals genoemd in dit artikel, aan derden ter hand te stellen, anders dan inwinning van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

 

Artikel 8: Opschorting werkzaamheden

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, met uitzondering van zaken of bescheiden van Opdrachtgever die nog geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan, tot op het moment dat Opdrachtgever alle opeisbare vorderingen volledig heeft voldaan.
 2. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 3. Een geldige reden voor opschorting zoals genoemd in dit artikel behelst, doch niet uitputtend: stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming. Als partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kunnen nakomen worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 

Artikel 9: Honorarium

 1. Het honorarium van de Opdrachtnemer, is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van de Opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. Voornoemde is van toepassing tenzij expliciet anders is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

 

 

 1. Opdrachtnemer heeft voor aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichte werkzaamheden heeft voldaan aan de Opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 2. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventuele omzetbelasting per kwartaal, per maand of na volbrenging van de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 10: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk afwijkend is overeengekomen dient het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, in Euro, op een bij de opdrachtbevestiging aangegeven wijze. Na verstrijken van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist.
 2. Opdrachtgever is vanaf datum van verzuim tot aan de dag van algehele voldoening wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag, een en ander onverminderd de verdere rechten die Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever vanwege de tekortkoming in de nakoming kan doen laten gelden.
 3. Bij buitengerechtelijke invordering is de Opdrachtgever een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15 % van de vordering met een minimum van € 150,00. Alle gemaakte gerechtelijke kosten om de vordering te innen komen eveneens voor de rekening van de Opdrachtgever.
 4. Bij niet tijdige betaling van de openstaande factuur door de Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer het recht om de desbetreffende overeenkomst te ontbinden, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoedingen van schade, gederfde winst en rente. Door de ontbinding wordt Opdrachtnemer bevrijdt van haar verbintenissen jegens Opdrachtgever. Eventuele betalingsregelingen komen hierdoor te vervallen.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

Artikel 11: Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet (tijdige) of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald.
 2. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 100.000, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen - gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan - reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.

 

 

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: 
 • bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever; 
 • bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie; 
 • bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door enige handeling van Opdrachtnemer in de uitvoering van haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product

 

Artikel 12: Beëindiging door Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever kan te allen tijden een gegeven opdracht beëindigen door opzegging. Dit dient te geschieden bij aangetekende brief. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit een maand, dat de Opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, zodat overdracht ervan aan de Opdrachtgever dan wel een door Opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is.
 2. De opdrachtbeëindiging wordt door Opdrachtnemer schriftelijk bevestigt binnen 10 dagen na ontvangst, deze bevestiging is ter kennisneming van Opdrachtgever. De beëindiging vindt ook plaats zonder deze bevestiging. 
 3. De aan de Opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door het overlijden van de Opdrachtnemer. Diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of rechtsopvolger.
 4. Indien Opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, zonder dat er sprake is van verzuim aan zijde de Opdrachtnemer, heeft de Opdrachtnemer recht op vergoeding van alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten met betrekking tot deze beëindiging.

 

 

Artikel 13: Beëindiging door Opdrachtnemer

 1. Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft Opdrachtnemer, indien Opdrachtgever enige verplichting of verplichtingen uit een door partijen gesloten overeenkomst of overeenkomsten niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance is aangevraagd ten aanzien van Opdrachtgever, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, Opdrachtgever onder curatele word gesteld  dan wel (een deel van) zijn vermogen onder bewind wordt geplaatst, onder de Opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om :
 • Te allen tijde de gegeven opdracht schriftelijk te beëindigen;
 • Vooruitbetaling, dan wel zekerheidstelling van Opdrachtgever te vragen voor alle dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten, alvorens Opdrachtgever met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
 • Levering van zijn diensten op te schorten;
 • De desbetreffende overeenkomst geheel of zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan Opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, zonder dat gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan de Opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.

 

Artikel 14: Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
   

Artikel 15: Privacy en AVG

 1. In het kader van de dienstverlening kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke waarbij Opdrachtgever hierna als ‘Verwerkingsverantwoordelijke‘ wordt aangeduid in de zin van artikel 4 lid 7 AVG. Opdrachtnemer treedt als dan op als ‘Verwerker’ in de zin van artikel 4 lid 8 AVG.
 2. In het kader van deze algemene voorwaarden worden de aanduidingen ‘Verwerkingsverantwoordelijke ‘en ‘Verwerker’ gebruikt in overeenstemming met de betekenis die daaraan in de Algemene Verordening Gegevens Bescherming is toegekend.
 3. De diensten welke Opdrachtnemer levert, kunnen de verwerking van persoonsgegevens (inclusief bijzondere) omvatten.
 4. Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens van Opdrachtgever, dient deze verwerking in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).
 5. Opdrachtnemer is hierbij voor de lezing van deze algemene voorwaarden te beschouwen als Verwerker of in voorkomende gevallen Sub-Verwerker c.q. Derde-Verwerker, daar waar Opdrachtgever is te lezen als Verwerkingsverantwoordelijke. In de gevallen dat Opdrachtgever zelf Bewerker is in de zin van de AVG, is Opdrachtnemer te lezen als Sub-Verwerker of Derde Verwerker.
 6. Een Persoonsgegeven in de zin van dit artikel is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”).
 7. Verwerkingsverantwoordelijke is de Opdrachtgever of een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, zoals bedoeld in artikel 4 onder 7 AVG.
 8. Verwerker is Opdrachtnemer en of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n): een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG.
 9. De verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens, zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 AVG.
 10. De Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft, zoals bedoeld in art. 4 lid 1 AVG.
 11. Een Derde is ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verwerkingsverantwoordelijke, de Verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken, zoals bedoeld in art. 1 sub g WBP.
 12. Verwerker Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de rechten van Betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet. Betrokkenen hebben specifiek het recht te verzoeken een verzochte verwijdering van Persoonsgegevens te doen laten doorgeven aan alle instanties welke de Persoonsgegevens hebben ontvangen (‘het recht om vergeten te worden’). Betrokkene heeft het recht een afschrift te doen laten verstrekken van de van hem of haar opgeslagen Persoonsgegevens (‘dataportabiliteit’). De redelijke kosten die Opdrachtnemer hierbij maakt, kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

             Artikel 16: Be(ver)werking persoonsgegevens

1.         Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens slechts in opdracht van de Opdrachtgever, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke verplichtingen. Opdrachtgever voldoet aan de relevante bepalingen van de AVG en vrijwaart Opdrachtnemer voor de zelfstandige verplichtingen welke Opdrachtgever op grond van de AVG heeft, waaronder, maar niet uitsluitend, het voorkomen van Datalekken in de zin van artikel 33 en 34 AVG.

2.         Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever, in overeenstemming met diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid en voor het door Opdrachtgever aangegeven doel. Opdrachtgever staat er voor in dat voor de verwerking van de Persoonsgegevens een rechtsgeldige grondslag aanwezig is.

 

 

3.         De personen die werkzaam zijn bij Opdrachtnemer of een door haar ingeschakelde Derde voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

4.         Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de fysieke en logistieke beveiliging van de Persoonsgegevens adequaat in te richten tegen verlies of aantasting en tegen enige vorm van onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige Verwerking van de Persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van bedoelde Persoonsgegevens en informatie te voorkomen. Opdrachtnemer legt de maatregelen schriftelijk vast, zorgt er voor dat deze state-of-the-art zijn en blijven en waarborgt dat de beveiliging zoals bedoeld in dit artikellid voldoet aan de beveiligingseisen op grond van de AVG.

5.         De door Opdrachtnemer gebruikte en gehanteerde maatregelen voor beveiliging van persoonsgegevens worden opgenomen in de overeenkomst van dienstverlening die Opdrachtnemer sluit met Opdrachtgever. De redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt bij noodzakelijke of aangevraagde aanpassing van de beveiliging, anders dan om deze te laten voldoen aan de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen maatregelen, kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

             Artikel 17: Informatieverstrekking aan opdrachtgever

1.         Opdrachtnemer zal Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informatie verstrekken met betrekking tot de (organisatie van) de verwerking en beveiliging van Persoonsgegevens en de Opdrachtgever in staat stellen zich ervan te vergewissen dat de overeengekomen en wettelijke verplichtingen op basis van de AVG of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens worden nageleefd. Opdrachtnemer verschaft op schriftelijk verzoek inzicht in de locatie(s) alwaar de Verwerking plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

2.         Opdrachtnemer instrueert de bij haar werkzame personen die betrokken zijn bij de dienstverlening aan Opdrachtgever over de bepalingen van dit artikel. Indien Opdrachtnemer een Derde inschakelt voor de uitvoering van een overeenkomst ontheft dit Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat de betreffende Derde eveneens handelt in overeenstemming met de bepalingen uit dit artikel met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

 

             Artikel 18: Datalekken

1.         Indien Opdrachtnemer enige vorm van (pogingen tot / dreigende) onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens signaleert dan wel verlies van Persoonsgegevens, zal zij de Opdrachtgever hierover onmiddellijk inlichten en op eigen initiatief alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te revindiceren en verdere onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking te voorkomen of te beperken.

 

 

 

2.         Bij het plaatsvinden van een incident dat valt onder de Meldplicht Datalekken zoals bedoeld artikel 33 en 34 AVG, meldt Opdrachtnemer dit onverwijld, na kennisneming van het incident, aan de Opdrachtgever, waarbij alleen de Opdrachtgever of diens Opdrachtgever eventueel melding zal doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waarbij een eventuele melding binnen 72 uur na ontdekking van het incident zal worden gedaan.

             Opdrachtnemer houdt Opdrachtgever op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het incident en verleent volledige medewerking voor het eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

             Artikel 19: Informatieverstrekking derden

1.         Indien Opdrachtnemer een verzoek van een Nederlandse of buitenlandse opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie ontvangt om (inzage in) Persoonsgegevens te verschaffen, zal Opdrachtnemer uitsluitend aan een dergelijk verzoek zijn medewerking verlenen, indien zij daartoe wettelijk verplicht is. Ter waarborging van de bescherming van de Persoonsgegevens zal Opdrachtnemer alsdan ervoor zorgdragen dat zij niet meer Persoonsgegevens verstrekt dan strikt noodzakelijk om aan het verzoek te voldoen.

2.         Indien de mogelijkheid bestaat om in rechte op te komen tegen het verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens of een eventueel verbod om derden over het verzoek te informeren, zal de Opdrachtgever deze mogelijkheid benutten, waarbij de kosten van het optreden in rechte worden gedragen door de Opdrachtgever.

3.         Indien Opdrachtnemer op basis van het aan hem gerichte verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens niet is toegestaan om derden, waaronder de Opdrachtgever, in te lichten over het ontvangen verzoek tot en de eventuele opvolgende verstrekking aan een Nederlandse of buitenlandse opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie, dan wordt Opdrachtnemer uitsluitend in het kader van het betreffende verzoek de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verstrekking van de betreffende Persoonsgegevens. Zodra dit Opdrachtnemer is toegestaan, zal zij de Opdrachtgever inlichten over ontvangen verzoeken en eventuele opvolgende verstrekkingen van Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle gevolgen van de verstrekking van Persoonsgegevens op grond van dit artikel.

 

             Artikel 20:  Opslag Europa en uitbesteding

1.         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, wordt de data die Opdrachtnemer verwerkt te allen tijde opgeslagen in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Indien Opdrachtnemer gegevens daarbuiten wenst te verwerken, zal Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan Opdrachtgever, en alleen voor zover dat land een passend beschermingsniveau in de zin van de AVG kan bieden. In dat verzoek zal Opdrachtnemer opgave doen van de landen waar de eventuele Verwerking c.q. opslag na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever plaats zal vinden.

2.         Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer algemene toestemming delen van de Verwerking uit te besteden aan sub bewerkers, onder de voorwaarde dat Opdrachtnemer met deze ander schriftelijk is overeengekomen dat Opdrachtnemer in staat wordt gesteld om de bepalingen in deze overeenkomst na te leven. Opdrachtgever heeft het recht om op redelijke gronden bezwaar te maken tegen het toevoegen of vervangen van sub bewerkers door Opdrachtnemer.

 

 

             Artikel 21: Beëindiging hoofdovereenkomst

1.         Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om welke reden ook, zal Opdrachtnemer - tegen reële kosten - ervoor zorgdragen dat naar eigen keuze van Opdrachtgever op werkbare wijze:

a.         alle of een door Opdrachtgever bepaald deel van de Persoonsgegevens worden vernietigd op alle locaties en daarvan bewijs overleggen. In het kader van de dienstverlening aan de Opdrachtgever, maakt de Opdrachtnemer back ups van de informatie die de Opdrachtgever in het systeem heeft geregistreerd.

b.         alle of een door Opdrachtgever te bepalen gedeelte van de haar in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan een opvolgend dienstverlener ter beschikking worden gesteld, dan wel,

c.         Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om haar Persoonsgegevens of een door Opdrachtgever te bepalen gedeelte van de Persoonsgegevens aan de dienst te onttrekken.

2.         Opdrachtgever kan zo nodig nadere eisen stellen aan de wijze van beschikbaarstelling, waaronder eisen aan het bestandsformaat, dan wel vernietiging. De redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt bij het voldoen aan deze eisen, kan zij aan Opdrachtgever in rekening brengen.

3.         Opdrachtnemer zal op eerste aangeven van de Opdrachtgever of wettelijk toezichthouder meewerken aan een audit die de achtergebleven data controleert. De redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt bij het voldoen aan deze eis, kan zij aan Opdrachtgever in rekening brengen.

 

             Artikel 22: Audit

1.         Opdrachtgever heeft het recht om de verwerking door Opdrachtnemer te controleren, dan wel te laten auditen op de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, de van toepassing zijnde instructies, wet- en regelgeving en de naleving van de genoemde maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de meldplicht, bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Opdrachtgever sluit hiervoor in beginsel aan bij het reguliere auditproces dat Opdrachtnemer heeft georganiseerd en zal niet zonder redelijke gronden een aanvullende audit aanvragen. Alle audits dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige partij.

2.         Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever of controlerende instantie in opdracht van Opdrachtgever toe te laten en verplicht alle medewerking te verlenen zodat de controle daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Hierbij wordt uitdrukkelijk geen inzicht verleend tot bedrijfsgeheimen van Opdrachtnemer, Persoonsgegevens van haar andere klanten noch tot gegevens die onder een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht van Opdrachtnemer, anders dan jegens Opdrachtgever, vallen. Opdrachtnemer verklaart alle verwerkingen van Persoonsgegevens voor Opdrachtgever deugdelijk geadministreerd te hebben en houden en zal deze administratie op eerste verzoek ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever of de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

3.         De Opdrachtgever zal de audit slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande schriftelijke melding aan Opdrachtnemer en in overleg met Opdrachtnemer te maken afspraken omtrent tijd en plaats van de audit. De kosten van een audit komen te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.

4.         Opdrachtnemer staat er voor in de door de Opdrachtgever ingeschakelde controlerende instantie aangegeven aanbevelingen ter verbetering binnen redelijke termijn uit te voeren, mits deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan de voorwaarden van dit artikel.

 

 

             Artikel 23: Rechten betrokkene

1.         Verwerkingsverantwoordelijke Opdrachtgever en Verwerker Opdrachtnemer en de door Verwerker ingeschakelde derde(n) verwerken slechts persoonsgegevens voor zover de Betrokkene ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor de verwerking, waarbij de doeleinden van de verwerking aan de Betrokkene zijn mede gedeeld als bedoeld in artikel 6 lid 1 a AVG, dan wel welke verwerking ter uitvoering geschiedt van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder b AVG.

2.         Verwerkingsverantwoordelijke draagt er voor zorg dat een eventuele verdere verwerking van persoonsgegevens in het gerechtvaardigd belang van Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van artikel 6 lid 1 onder f AVG (bijvoorbeeld: direct marketing) niet gebeurt zonder een afweging tussen het belang van Verwerkingsverantwoordelijke en Betrokkene.

3.         Verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat de toestemming als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder a AVG overeenstemt met artikel 4 lid 11 AVG: ‘elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt’.

4.         Verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat de te geven toestemming door Betrokkene  in een ´begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal zodanig gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met de andere aangelegenheden’ als bedoeld in artikel 7 lid 2 AVG en dat eenmaal gegeven toestemming op een eenvoudige wijze via hetzelfde medium als waarbij toestemming is gegeven kan worden ingetrokken. Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan hierbij geen conditie zijn voor verdere dienstverlening.

5.         De Betrokkene heeft ten opzichte van de Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker de volgende rechten:

a.         Bij het verstrekken van persoonsgegevens worden de Betrokkene minimaal vooraf de identiteit en de contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke en  de verwerkingsdoeleinden medegedeeld in de zin van artikel 13 lid 1 AVG.

b.         Om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen in de zin van artikel 13 lid 2 AVG, wordt de Betrokkene vooraf medegedeeld:

1)        de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn,

2)        het recht van de Betrokkene de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

3)        wanneer de verwerking is gebaseerd op gegeven toestemming, dat de Betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

4)        dat de Betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

5)        of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de Betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt;

6.         Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de Verwerkingsverantwoordelijke de Betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als hierboven onder punten  23 lid 5 b 1 t/m 5.

7.         Elke Betrokkene heeft het recht op inzage in de opgeslagen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 15 AVG, het recht op rectificatie als bedoeld in artikel 16 AVG, het recht op gegevenswissing als bedoeld in artikel 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking als bedoeld in artikel 18 AVG en het recht op het verkrijgen van kopie van de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm als bedoel in artikel 20 AVG, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.


Artikel 24: toepasselijkheid artikelen 15 tot en met 23

 

b          De artikelen 15 tot en met 23 van deze algemene voorwaarden treden in plaats van eventueel afgesloten bewerkersovereenkomsten dan wel zijn de voorwaarden onder welke Opdrachtnemer persoonsgegevens zal kunnen verwerken na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 25: Slotbepalingen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Opdrachtgever is alleen dan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden.
 3. Eventuele geschillen worden uitsluitend gebracht voor de bevoegde rechter te Noord Nederland, locatie Groningen, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer zich te wenden tot de rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd zou zijn van een rechtsvordering kennis te nemen.

 

 

Groningen
Buitenpost
Contact

Laat u terugbellen

Bel mij terug